Prema Statutu Državnog arhiva u Pazinu klasa: 012-03/18-01/01, urbroj: 2163-56-01-22-13 od 1. lipnja 2022. godine na koji je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske dalo suglasnost 13. lipnja 2022. godine svojim aktom klasa: 611-03/22-01/0026, urbroj: 532-02-03-01/2-22-3 i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Državnom arhivu u Pazinu, Državni arhiv u Pazinu ima sljedeće ustrojbene jedinice: