Prema Statutu Državnog arhiva u Pazinu klasa: 012-03/18-01/01, urbroj: 2163-56-01-20-08 od 23. siječnja 2020. godine na koji je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske dalo suglasnost 24. siječnja 2020. godine svojim aktom klasa: 612-06/19-01/0126, urbroj: 532-06-01-01/5-20-4 i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Državnom arhivu u Pazinu, Državni arhiv u Pazinu ima sljedeće ustrojbene jedinice: