Prema Statutu Državnog arhiva u Pazinu klasa: 012-03/08-01/01, urbroj: 2163-59-09-01-04 od 20. studenog 2009. godine na koji je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske dalo suglasnost 8. srpnja 2010. godine svojim aktom klasa: 612-06/09-01/0041, urbroj: 532-10-02/4-10-05 i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Državnom arhivu u Pazinu, Državni arhiv u Pazinu ima sljedeće ustrojbene jedinice:

 

Ravnatelj


I. Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva

  • Odsjek za sređivanje i obradu arhivskog gradiva do 1945.
  • Odsjek za sređivanje i obradu arhivskog gradiva od 1945.

II. Odjel za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva uzvan arhiva


III. Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove s Knjižnicom

  • Odsjek za informatičku podršku

IV. Odjel za zaštitu arhivskog gradiva, konzervaciju i restauraciju

  • Odsjek za digitalizaciju i mikrofilmiranje

V. Odjel za crkveno gradivo


VI. Odjel za opće poslove