Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • donosi program rada arhiva i nadzire njegovo izvršavanje
 • usvaja financijski plan
 • donosi izvješće o izvršenju programa rada DAPA
 • donosi izvješće o izvršavanju godišnjeg financijskog plana
 • donosi statut DAPA uz suglasnost osnivača
 • daje osnivaču i ravnatelju DAPA prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima i obavlja druge poslove određene zakonom ili statutom DAPA

 

Sjednice Upravnog vijeća saziva, te njihovim radom predsjeda predsjednik Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća dužan je najmanje dva puta godišnje sazvati sjednicu Upravnog vijeća te svaki put kad se za to ukaže potreba. Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća kad to od njega zatraži osnivač, najmanje jedna trećina članova Upravnog vijeća ili ravnatelj DAPA.

 

Članovi upravnog vijeća:

 • dr. sc. Elvis Orbanić, predsjednik
 • dr. sc. Ladislav Dobrica, član
 • mr. sc. Tatjana Tomaić, član
 • Emina Svilar, član
 • Andrea Runko Babić, član

 

Materijali: