Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Državnom arhivu u Pazinu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

 

Službenik za informiranje Državnog arhiva u Pazinu: Patricija Žužić, dipl. iur. (Odluka)

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin
  • elektroničkom poštom na adresu: dapa@dapa.hr
  • na broj fax-a: 052/624-472
  • donijeti osobno u Državni arhiv u Pazinu radnim danom od 8:00 do 14:00 sati

 

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

 

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  •  naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  •  podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  •  ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  •  tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

 

Napomena: Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona. Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Državni arhiv u Pazinu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

 

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske


Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je javno dostupan i omogućuje korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija trajan pristup službenim dokumentima, pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama, radi informiranja i ponovne uporabe. (Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske).

 

Dokumenti