Osnivač Državnog arhiva u Pazinu je Republika Hrvatska u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima. Prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo kulture u okviru ovlasti Vlade Republike Hrvatske klasa: 025-04/94-01/01, urbroj: 5030104-94-3 od 27. svibnja 1994. godine. Državni arhiv u Pazinu obavlja arhivsku službu u odnosu na arhivsko i registraturno gradivo državnih, regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravne osobe, obitelji i pojedince, te privatno arhivsko gradivo koje je zaštićeno na temelju Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, a koji obavljaju djelatnost na području djelovanja Državnog arhiva u Pazinu iz članka 3. Statuta i u odnosu na gradivo koje je nastajalo na području djelovanja Državnog arhiva u Pazinu bez obzira gdje je trenutno pohranjeno.

Obavljajući arhivsku službu Državni arhiv u Pazinu u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima i Zakonom o javnim ustanovama:

 • provodi mjere zaštite arhivskog gradiva u DAPA i brine se za njegovu sigurnost;
 • sređuje, popisuje i objavljuje arhivsko gradivo, te ga daje na korištenje;
 • obavlja stručni nadzor nad čuvanjem i odabiranjem arhivskog gradiva koje se nalazi izvan DAPA i određuje mjere njegove zaštite, te donosi rješenja o suglasnosti na Pravilnike o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i odobrenja na Posebne popise,
 • provodi neposredni nadzor nad arhivskim gradivom DAPA i drugih imatelja arhivskog gradiva izvan sustava državnih arhiva;
 • preuzima javno arhivsko gradivo;
 • prikuplja privatno arhivsko gradivo otkupom, poklonom ili pohranom;
 • obavlja sigurnosno i zaštitno snimanje arhivskog gradiva, te restauratorske i konzervatorske poslove u svezi s arhivskim gradivom;
 • daje podatke, izvatke iz dokumenata i ovjerovljene prijepise na zahtjev korisnika;
 • izrađuje i objavljuje obavijesna pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke;
 • organizira predavanja za studente i učenike, te seminare, radionice i druge oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja za djelatnike u pismohranama;
 • priređuje izložbe, predavanja i provodi druge oblike kulturne djelatnosti radi poticanja zanimanja za arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost;
 • surađuje s drugim arhivima, znanstvenim, kulturnim i srodnim ustanovama, te ustanovama dokumentacijske i informacijske službe;
 • izdaje časopis “Vjesnik istarskog arhiva” (VIA) i posebna stručno znanstvena izdanja o arhivskom gradivu i povijesti Istre (PI); kataloge izložbi i sl.;
 • organizira stručne skupove, sudjeluje u ostvarenju stručnih i znanstvenih projekata drugih ustanova; te
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom i drugim propisima.