POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA DRŽAVNI ARHIV U PAZINU, KAO JAVNI NARUČITELJ, NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI


Temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14.), Državni arhiv u Pazinu kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja te s njima povezane osobe u sukobu interesa:

1. Santinini d.o.o, Karlov trg 4/A Žminj

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE