Čitaonica DAPA otvorena je svakog radnog dana:

 • Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak od 8:00 do 14:00
 • Srijeda od 8:00 do 18:00
 • Čitaonica ne radi vikendom ni državnim blagdanima
 • Gradivo se doprema na korištenje u čitaonicu DAPA svakim radnim danom do 13:00 sati. Nakon 13:00 sati moguća je samo narudžba gradiva za slijedeći radni dan!
 

Korisnici mogu arhivsko gradivo i knjižničnu građu koristiti samo u čitaonici Državnog arhiva u Pazinu (dalje: DAPA).

 • Ukoliko nas ne možete osobno posjetiti u našoj čitaonici, obratite nam se pismenim putem (Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin), telefonom (052/624-077 – centrala, 052/616-214 – čitaonica), faxom (052/624-472) ili e-mailom (dapa@dapa.hr)
 • DAPA ne istražuje arhivsko gradivo za korisnike, ali odgovorit ćemo na molbe čije rješavanje ne zahtjeva, odnosno ne oduzima previše vremena djelatnicima DAPA
 • Savjetujemo: najavite nam svoj dolazak, kako bismo utvrdili čuva li DAPA dokumente koji su Vam potrebni
 • Prigodom ulaska u zgradu DAPA korisnik je dužan kod djelatnika u prijamnom uredu osobnim dokumentom (osobnom iskaznicom ili putovnicom) registrirati svoj ulazak
 • Korisnici mogu ući u čitaonicu najkasnije petnaest (15) minuta prije kraja radnog vremena čitaonice i trebaju je napustiti odmah po isteku radnog vremena
 • Uvjeti i način korištenja arhivskoga gradiva utvrđeni su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva, te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu
 • Pravo na korištenje arhivskoga gradiva imaju svi korisnici pod jednakim uvjetima
 • Na korištenje se daje ono arhivsko gradivo na koje se ne primjenjuju odredbe vezane za ograničenje dostupnosti arhivskog gradiva

Pod korištenjem arhivskog gradiva smatra se uporaba obavijesnih pomagala o arhivskome gradivu i arhivskog gradiva. U korištenje spada pregled gradiva, prepisivanje, objavljivanje, izlaganje, izrada preslika, posudba i izdavanje preslika. Arhivsko se gradivo daje na korištenje u službene svrhe, za znanstveno istraživanje, u publicističke svrhe, za potrebe nastave, za izložbe i objavljivanje, radi ostvarivanja ili zaštite osobnih prava i u druge opravdane svrhe.

Arhivsko su gradivo sve odabrane informacije zapisane na bilo kojem mediju, koje su nastale, zaprimljene ili prikupljene u obavljanju djelatnosti pravnih i fizičkih osoba te mogu pružiti uvid u aktivnosti i činjenice povezane s njihovom djelatnošću, a koje imaju trajnu vrijednost za kulturu, povijest, znanost ili druge djelatnosti, ili za zaštitu i ostvarivanje prava i interesa osoba i zajednica, zbog čega se trajno čuva.

Gradivo koje se čuva u Arhivu rabi se za zaštitu kolektivnih i osobnih prava i interesa, za povijesna i znanstvena istraživanja, istraživanje obiteljske ili zavičajne prošlosti, osiguranje javnosti rada i odgovornosti, osiguranja prava građana na uvid i nadzor nad radom institucija, očuvanje kulturne i povijesne baštine, identiteta i vrijednosti koje se s njom povezuju.

Kada nam pišete, poželjno je navesti što je moguće više podataka kojima raspolažete kako bi vam mogli dati što precizniji odgovor.

 • Arhivsko je gradivo sređeno prema institucijama čijim je djelovanjem nastalo i strukturi koja je zadana načinom na koji je pojedina institucija organizirala svoje poslovanje i dokumentaciju, što znači da ponekad nećete naći sve relevantno gradivo za vaše istraživanje na jednome mjestu.
 • Prije istraživanja dobro je konzultirati knjige, enciklopedije i druge objavljene radove povezane s vašom temom jer će to biti putokaz prema povijesnim izvorima, odnosno arhivskim dokumentima.
 • Ako je vaše istraživanje genealoške vrste, važno je prikupiti imena, prezimena, mjesta i godine rođenja, vjenčanja, smrti i sl.
 • Kada započnete istraživati gradivo, najprije trebate utvrditi u kojima se sve cjelinama (fondovima i zbirkama) može nalaziti određena vrsta dokumenata, a potom, koristeći se obavijesnim pomagalom koje ćete dobiti u čitaonici, pronaći i naručiti za korištenje traženi dokument.
 • U Arhivu se čuvaju i cjeline gradiva s ograničenom dostupnošću, čije korištenje podrazumijeva posebne uvjete ovisno o vrsti ograničenja.
 • Ako niste u mogućnosti istraživati sami, određena arhivistička istraživanje ili usluge korištenja gradiva u drugom obliku mogu obaviti i stručni djelatnici arhiva, uz naknadu utvrđenu Cjenikom naknada DAPA.