• Pravo na korištenje arhivskoga gradiva imaju svi korisnici pod jednakim uvjetima koji su uređeni Pravilnikom o radu Čitaonice Državnog arhiva u Pazinu (dalje: DAPA) i Kućnim redom DAPA.
 • Za izradu preslika arhivskog gradiva ili uporabu posebne tehničke opreme DAPA plaća naknada prema Cjeniku naknada.
 • Prilikom dolaska u čitaonicu svaki korisnik koji prvi put dolazi u DAPA ispunjava Obrazac za prijavu korisnika čime se vrši evidencija korisnika arhivskog gradiva DAPA. Popunjavanjem Obrasca korisniku se dodjeljuje identifikacijski broj koji vrijedi za svako sljedeće istraživanje u DAPA.

 

PRIPREMA ZA ISTRAŽIVANJE


 • Preporučujemo da za Vašu temu istraživanja najprije konzultirajte knjige, enciklopedije i druge objavljene radove, a ako je Vaše istraživanje genealoške vrste da prikupite imena, prezimena, mjesta rođenja i sl.
 • Ovako istraživanje sekundarnih izvora ne samo da će proširiti Vaše znanje o temi istraživanja i povijesnom kontekstu, nego će biti i putokaz prema povijesnim izvorima, tj. arhivskim dokumentima.
 • Arhivsko gradivo sređeno je po institucijama čijim je djelovanjem nastalo i strukturi koja je uglavnom zadana načinom na koji je pojedina institucija organizirala svoje poslovanje i poslovnu i službenu dokumentaciju, a ne prema temama, na način da je sve što vas zanima složeno na jednome mjestu.
 • Kada započnete istraživati gradivo, najprije trebate utvrditi u kojima se sve cjelinama (fondovima i zbirkama) može nalaziti određena vrsta dokumenata, a potom koristeći obavijesno pomagalo koje ćete dobiti u čitaonici, pronaći traženi dokument.

 

NARUČIVANJE GRADIVA ZA RAD U ČITAONICI


 • Korisnik se pri dolasku u čitaonicu prijavljuje dežurnom djelatniku u čitaonici te ispunjava Prijavnicu za korištenje arhivskoga gradiva.
 • Prijavnica se ispunjava na posebnom obrascu na koji se obvezno upisuju osobni podaci, podaci o mjestu stanovanja, tema istraživanja, odnosno svrha korištenja i gradivo koje se traži na korištenje. Čitko i potpuno ispunjenu i potpisanu Prijavnicu korisnik predaje dežurnom djelatniku u čitaonici. Prijavnica se ispunjava za svaku novu narudžbu arhivskoga gradiva, odnosno za svaku temu ili predmet istraživanja i vrijedi do kraja istraživanja naručenog gradiva, odnosno do kraja istraživanja određene teme ili predmeta. U slučaju da navedeno traje više od godinu dana, Prijavnica se ponovno ispunjava.
 • Prijavnicu za korištenje arhivskog gradiva odobrava ravnatelj DAPA i ona vrijedi kao dozvola za korištenje arhivskog gradiva.
 • Odobrenje za korištenje gradiva daje se ako je moguće odmah, a najkasnije u roku od tri (3) dana od dana podnošenja zahtjeva.
 • Po odobrenju za korištenje gradiva dobro je unaprijed djelatniku u čitaonici najaviti dolazak, kako bi vas gradivo u čitaonici već čekalo pripremljeno za korištenje.
 • Odobrenje za korištenje gradiva vrijedi samo za osobu koja je podnijela zahtjev.
 • Prigodom prijave korisnik će dobiti obavijesti o arhivskim obavijesnim pomagalima i arhivskim fondovima i zbirkama koje sadrže podatke za temu istraživanja te o mogućnostima korištenja gradiva i izrade preslika.
 • Potpisom na Prijavnici korisnik se obvezuje da će se pridržavati Pravilnika o korištenju arhivskoga gradiva i Pravilnika o radu čitaonice DAPA.

 

PRAVILA ZA RAD U ČITAONICI


 • U čitaonicu se smije unositi samo papir, pisaći pribor i prijenosno osobno računalo. Osobne stvari pohranjuju se u garderobi DAPA.
 • U čitaonici je zabranjeno glasno razgovarati, koristiti mobitel ili na drugi način remetiti red i mir, te pušiti, jesti i piti, ili koristiti predmete koji mogu na bilo koji način oštetiti arhivsko gradivo.
 • Na korištenje se u načelu daju snimci arhivskog gradiva. Izvornici se daju na korištenje ukoliko ne postoje snimke traženog gradiva ili ako to zahtijeva znanstvena metoda rada.
 • Korisnici ne smiju arhivsko gradivo iznositi iz čitaonice.
 • Gradivo se izdaje na korištenje po mogućnosti istog dana, a načelno, najkasnije za tri (3) radna dana nakon odobrenja prijave za korištenje arhivskog gradiva.
 • Točan datum izdavanja gradiva na korištenje korisnik dogovara s djelatnikom zaduženom za čitaonicu. Rok izdavanja arhivskog gradiva za korištenje može se produžiti iz opravdanih razloga.
 • Skrbnici spremišta dopremaju gradivo na korištenje u čitaonicu DAPA svakim radnim danom do 13:00 sati. Nakon 13:00 sati moguća je samo narudžba gradiva za slijedeći radni dan.
 • Ukoliko se naručeno arhivsko gradivo ne koristi duže od 10 dana, ono se vraća u spremište.
 • U čitaonici se u jednome danu može dobiti na korištenje najviše pet tehničkih jedinica (kutija, svežnjeva, knjiga, svitaka, albuma). Istovremeno se može koristiti samo jedna tehnička jedinica.
 • Korisnik u čitaonici ispunjava Zahtjevnicu za korištenje gradiva koja vrijedi kao odobrenje za korištenje arhivskih i tehničkih jedinica unutar istog arhivskog fonda ili zbirke.

 

OBAVEZE KORISNIKA ARHIVSKOG GRADIVA


 • Korisnici su dužni pažljivo postupati s arhivskim gradivom da se ne bi oštetilo ili uništilo. Ne smiju se naslanjati na arhivsko gradivo, na gradivu praviti bilješke, podcrtavati tekst, savijati ili vlažiti listove, koristiti se arhivskim dokumentima kao podlogom za pisanje.
 • Korisnik ne smije mijenjati poredak spisa. Ukoliko korisnik primijeti da je narušen poredak spisa, ili da je pojedini spis oštećen ili nedostaje, o tome je dužan obavijestiti dežurnoga djelatnika u čitaonici.
 • Pri korištenju nekonvencionalnoga arhivskoga gradiva (fotografija, film, audio i video zapisi i dr.) korisnici su dužni pridržavati se uputa koje će im dati dežurni djelatnik u čitaonici.
 • Korisnici ne smiju ni u kojem slučaju gradivo iznositi iz čitaonice.
 • Prije napuštanja čitaonice korisnik je dužan  obavijestiti djelatnika u čitaonici o prestanku rada i vratiti gradivo.
 • Ako korisnik na bilo koji način ošteti arhivsko gradivo koje mu je dano na korištenje, dužan je nadoknaditi nastalu štetu.
 • Oštećivanje, uništenje, otuđivanje ili pokušaj otuđivanja arhivskoga gradiva kazneno je djelo prema odredbama Kaznenoga zakona Republike Hrvatske.
 • Protiv osobe koja namjerno ošteti, uništi, prisvoji ili pokuša otuđiti arhivsko gradivo, arhiv obvezno podnosi prijavu nadležnome tijelu državne vlasti, u skladu sa zakonom.
 • Za svaku štetu i povredu nečijega prava nastalu korištenjem arhivskoga gradiva, odgovara osoba kojoj je odobreno korištenje gradiva, u skladu sa zakonom.
 • Korisnik arhivskoga gradiva osobno je odgovoran u slučaju povrede odredaba Zakona o autorskom pravu.
 • Pri izdavanju posebne dozvole za korištenje gradiva kojemu nisu dospjeli rokovi dostupnosti, od korisnika se traži pisana izjava kojom se obvezuje da neće učiniti javnom niti jednu informaciju koja bi mogla povrijediti javni ili privatni probitak, te da sam snosi svu zakonsku i materijalnu odgovornost u slučaju spora.
 • Korisnik je obvezan u svojim radovima ili napisima, u kojima kao izvor koristi arhivsko gradivo, pravilno navesti naziv arhiva, arhivskoga fonda ili zbirke i oznaku arhivske jedinice korištenoga gradiva (način citiranja podataka o arhivskih fondovima i zbirkama).
 • Za objavljivanje arhivskoga gradiva korisnik je obvezan pismeno zatražiti posebno odobrenje ravnatelja Arhiva.
 • Korisnik je obvezan dostaviti knjižnici arhiva čijim se gradivom koristio po jedan primjerak svoga stručnoga ili znanstvenoga rada, odnosno knjige nastale na temelju korištenoga arhivskoga gradiva.

 

IZRADA PRESLIKA


 • Za korisnike nije dopušteno izrađivati preslike obavijesnih pomagala, cjelovitih arhivskih fondova ili zbirki kao ni njihovih većih dijelova.
 • Za gradivo s ograničenim pravom korištenja potrebno je uputiti pismeni Zahtjev za prijevremenu dostupnost gradiva.
 • Snimci se u načelu rade iz zaštitnih mikrosnimaka.
 • Za izradu preslika potrebno je popuniti Narudžbenicu za izradu preslika.
 • U Narudžbenici se za arhivsko gradivo do kraja 18. st.,  kao i za određene vrste arhivskoga gradiva (knjige, grafike, planovi, zemljovidi, fotografije i sl.) za koje nije dopuštena izrada fotokopija, navodi vrsta preslika.
 • Naknade za izradu preslika i vrste preslika utvrđene su Cjenikom naknada koje odobrava Ministarstvo kulture.
 • DAPA pridržava pravo odbiti izradu preslika iz zaštitnih ili drugih razloga.
 • Za izdavanje prijepisa ili preslika naplaćuje se naknada prema Cjeniku naknada DAPA.
 • Za korištenje arhivskoga gradiva u svrhu promidžbe, stjecanja dobiti kao i za umnažanje ili  objavljivanje reprodukcija ili izvornoga arhivskog gradiva, potrebno je zatražiti posebno odobrenje arhiva.