IMPRESSUM


Autori: Maja Milovan, Mirela Mrak

Digitalizacija gradiva: Jakov Kmet

Tehnički urednik: Sebastijan Legović

Fotografije: albumi obitelji Guštin, Gržetić i Pavlov

Lektura: Maja Milovan

Organizator: Državni arhiv u Pazinu