KLASA: 406-01/22-01/05
URBROJ: 2163-56-01-22-5
Pazin, 6. srpnja 2022.

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 120/16 dalje: ZJN) i čl. 4. Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 400-02/17-02/01, URBROJ: 2163-56-01-17-1 od 15. lipnja 2017. godine naručitelj – Državni arhiv u Pazinu zastupan po ravnateljici Mireli Mrak Kliman donosi

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Evidencijski broj nabave: E-JN 05/22

Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, Pazin, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave za građevinsko obrtničke radove u upravnoj zgradi Državnog arhiva u Pazinu, te vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU

Naručitelj: DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
MB: 3089240
OIB: 55059300119
Adresa: Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin
Telefon/telefax: 052 624 077 / 052 624 472
Internet adresa: www.dapa.hr
e-mail: dapa@dapa.hr
Evidencijski broj nabave: E-JN 5/22
Vrsta postupka nabave: jednostavna nabava

2. OPIS PREDMETA NABAVE

• Predmet nabave: građevinsko obrtnički radovi

CPV: 45400000

• Procijenjena vrijednost nabave: 124.000,00 kn bez PDV-a

• Tehničke specifikacije predmeta nabave:
• Pažljivo ručno skidanje drveno/staklene stijene ukupnih dimenzija 248/354 cm, transport, ukrcaj na vozilo te odvoz na deponiju.
• Pažljivo ručno skidanje keramičkog sokla dimenzije 10/2 cm, transport, ukrcaj na vozilo te odvoz na deponiju.
• Pažljivo ručno skidanje kamenog praga dimenzije 108/8 cm, transport, ukrcaj na vozilo te odvoz na deponiju.
• Pažljivo ručno skidanje drvenog praga dimenzije 108/8 cm, transport, ukrcaj na vozilo te odvoz na deponiju.
• Pažljivo ručno skidanje kamenog praga dimenzije 80/8 cm, transport, ukrcaj na vozilo te odvoz na deponiju.
• Pažljivo ručno rezanje podloge na spoju izvođenja radova sa površinama koje se ne adaptiraju.
• Pažljivo ručno štemanje podnog opločenja debljine 20 mm zajedno sa pripadajućim veznim materijalom , transport, ukrcaj na vozilo te odvoz na deponiju.
• Pažljivo ručno detaljno čišćenje podloge sa koje je skinuta podna obloga, sve pripremljeno za postavu impregnacije.
• Dobava potrebnog materijala te premazivanje podloge sa impregnacijom – SN vezom zbog dobivanja kvalitetne veze postojećih slojeva poda sa novim slojem.
• Dobava potrebnog materijala, donos te izrada izravnanje postojeće podloge nivelirajućom masom za izravnavanje debljine do 20 mm.
• Dobava materijala i izrada pregradnih zidova od GK ploča ukupne debljine 12,5 cm. Obostrano oblaganje zida dvostrukim GK pločama. Na metalnoj pocinčanoj podkonstrukciji za ukupnu debljinu zida 12,5 cm. Između GK ploča postaviti mineralnu vunu. Fugirano, a spojeve među pločama potrebno bandažirati. Također spojeve između gips-kartonskih i drugih površina potrebno bandažirati. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Visina pregrade 400 cm.
• Dobava svog potrebnog materijala, transport te postava podnih keramičkih pločica. Pločice po odabiru naručitelja nabavne VPC cijene do 200 kn/m2. U jediničnu cijenu uključeno postava na fleksibilno ljepilo te fugiranje.
• Dobava svog potrebnog materijala, transport te postava keramičkog sokla. Sokl se reže od pločice po odabiru naručitelja nabavne VPC cijene do 200 kn/m2. U jediničnu cijenu uključeno postava na fleksibilno ljepilo te fugiranje.
• Dobava materijala, transport, priprema podloge te montaža novih kamenih pragova dimenzije do 108/8 cm.
• Dobava, izrada i montaža jednokrilnih vrata dimenzije 92/205, komplet sa dovratnikom/štokom širine do 15 cm, letvicama, okovom, kvakom, bravom, odbojnikom i sl. Vratno krilo završne obrade u furniru, bojano i lakirano u boji i tonu po odabiru naručitelja.
• Dobava materijala te žbukanje zidnih površina na pozicijama skinute stijene.
• Dobava materijala i dvokratno bojanje poludisperzivnom bojom unutrašnjih ožbukanih i GK površina. Ton prema izboru investitora, uključeno i potrebna radna skela za rad na visini te priprema podloge, struganje i gletanje do 15 posto površine.
• Završno građevinsko čišćenje prostorija nakon završetka radova.

3. NAČIN DOSTAVE PONUDE

• Sadržaj ponude
Ponuda mora sadržavati:
1. Popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik (Prilog 1)
2. Popunjen, potpisan i ovjeren Ponudbeni list (Prilog 2)

• Detaljno opisanu proceduru (način i rokovi) u slučaju reklamacije na obavljene radove

• Ponuditelj dostavlja svoju ponudu u roku za dostavu ponude isključivo elektroničkim putem na e-poštu: dapa@dapa.hr

• Rok za dostavu ponude: 20. srpnja 2022. do 12,00 sati

4. UVJETI NABAVE

• Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora za građevinsko obrtničke radove u zgradi Državnog arhiva u Pazinu, Vladimira Nazora 3, Pazin

• Rok završetka radova: Isporučitelj se obvezuje završiti građevinsko obrtničke radove u zgradi Državnog arhiva u Pazinu, Vladimira Nazora 3, Pazin u roku 45 dana od dana potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi

• Rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj se obvezuje fakturirati isporuku po ugovorenim cijenama, a plaćanje se vrši u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja računa.

• Kriterij za odabir ponude:
1. Najniža cijena
2. U slučaju da dvije ili više ponuda nude istu cijenu, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije

5. OSTALO

1. Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

• Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive tijekom perioda važenja ponude. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.

• Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

• Ponuditelj je dužan navesti cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om.

• Ponuda se izrađuje bez posebne naknade.

2. Jezik i pismo ponude

• Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3. Ostale obavijesti

• Upite o predmetu nabave slati isključivo putem e-maila: dapa@dapa.hr

• Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

• Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obaveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditelju.