Klasa: 112-01/22-01/11

Urbroj: 2163-56-01-22-5 od 27. XII. 2022. (8537)

Na temelju čl. 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 61/18, 89/19 i 114/22), čl. 22. Statuta Državnog arhiva u Pazinu (pročišćeni tekst) klasa: 012-03/18-01/01, urbroj: 2163-56-01-22-13 od 1. lipnja 2022. godine, ravnateljica DAPA donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Pazinu.

1. Ovom odlukom poništava se javni natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Pazinu klasa: 112-01/22-01/11, urbroj: 2163-56-01-22-2 objavljenog u Narodnim novinama br. 152/2022 od 23. prosinca 2022. godine.

2. Odluka o poništenju javnog natječaja objavit će se u Narodnim novinama, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Državnog arhiva u Pazinu.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Narodne novine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8349493.html