KLASA: 112-01/22-01/06
URBROJ: 2163-56-01-22-3
Pazin, 4. kolovoza 2022.

Na temelju čl. 22. Statuta Državnog arhiva u Pazinu (pročišćeni tekst) KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2163-56-01-22-13 od 1. lipnja 2022. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

I. Za prijem namještenika u radni odnos na radno mjesto:
1. manipulant (M/Ž) – 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme

II. Uvjeti:
– NSS ili osnovna škola

III. Uz prijavu treba priložiti:
– dokaz o stručnoj spremi (preslika)
– domovnicu (preslika)
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
– životopis

IV. Na temelju čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

V. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

VI. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/18, 84/21: dalje Zakon) pozivaju se osobe iz članka 102. st 1.-3. Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

VII. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene biti će pozvani na intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će
se da je povukao prijavu na Natječaj.

VIII. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke navedene u Javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Dokaz o stručnoj spremi prilaže se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati/kandidatkinje su dužni/dužne predočiti izvornike.

IX. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose isključivo na adresu: Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin s naznakom «Natječaj za radno mjesto manipulant/ica».

X. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose isključivo na adresu: Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin s naznakom «Natječaj za radno mjesto manipulant/ica».

XI. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=1253457607&ispis=true