KLASA: 112-01/18-01/07
URBROJ: 2163-56-01-18-3
Pazin,  2. srpnja 2018.

 

Na temelju članka 18. Statuta Državnog arhiva u Pazinu (dalje DAPA), klasa: 012-03/08-01/01, urbroj: 2163-56-09-01-04 od 20. studenog 2009. godine, a u skladu s čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i odobrenjem Ministarstva kulture klasa: 112-01/18-01/0917, urbroj: 532-06-02/3-18-02 od 5. lipnja 2018. raspisuje se

 

N A T J E Č A J

 

I. Za prijem namještenika u radni odnos na radno mjesto:

1. domar (M/Ž) -1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme

 

II. Uvjeti:

– SSS ili VKV tehničkog smjera;
– položen vozački ispit B kategorije;
– znanje rukovanja vatrodojavnim, protupožarnim, protuprovalnim i ostalim sustavima
– položen ispit za rukovatelja/ložača centralnog grijanja ili uz obvezu polaganja u roku od dvije godine od zasnivanja radnog odnosa.

 

III. Uz prijavu  treba priložiti:

– domovnicu (preslika)
– dokaz o stručnoj spremi (preslika)
– dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja (preslika)
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (original)
– životopis.

 

IV. Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja uz obvezu polaganja istoga u roku od dvije godine od zasnivanja radnog odnosa.

 

V. Za kandidate koji su ušli u uži krug izbora izvršit će se provjera psihofizičkih sposobnosti i razgovor. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri psihofizičkih sposobnosti ili ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

 

VI. O vremenu obavljanja provjere psihofizičkih sposobnosti te vremenu razgovora s kandidatima koji su ušli u uži izbor biti će obaviješteni osobno najkasnije pet (5) dana prije održavanja provjere.

 

VII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

VIII. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin s naznakom «Natječaj za radno mjesto domar».

 

IX. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Objava u Narodnim Novinama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8252815.html