Klasa: 112-01/22-01/03
Urbroj: 2163-56-01-22-3 od 10. V. 2022. (3432)

Na temelju članka 22. Statuta Državnog arhiva u Pazinu (dalje: DAPA), klasa: 012-03/18-01/01, urbroj: 2163-56-01-20-8 od 23. siječnja 2020. godine, raspisuje se

NATJEČAJ

I. za prijem namještenika u radni odnos na radno mjesto:
– manipulant (m/ž) – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme – do povratka privremeno nenazočnog djelatnika na rad.

II. Uvjet:
– NSS ili osnovna škola.

III. Uz prijavu treba priložiti:
– dokaz o stručnoj spremi (preslik)
– domovnicu (preslik)
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
– životopis.

IV. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

V. Rok za podnošenje prijavâ je 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin, s naznakom: »Natječaj za radno mjesto manipulant«.

VI. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Narodne novine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8337223.html