Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), čl. 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18) i čl. 18. Statuta Državnog arhiva u Pazinu (dalje: DAPA) klasa: 012-03/08-01/01, urbroj: 2163-56-09-01-04 od 20. studenog 2009. raspisuje se
 

 
NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Pazinu

 
I.  Uvjeti:       

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njeme izjednačen studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
  • najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture znanosti i obrazovanja
  • položen stručni ispit iz arhivske struke
  • stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

 
Iznimno se za ravnatelja/ravnateljicu arhiva može imenovati i osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi državni arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.
 
Na temelju čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

II. Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

  • diplomu (izvornik ili ovjerena preslika)
  • domovnicu (preslika)
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranju ili preslik ugovora o radu/rješenja)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • životopis

 
III. Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati/kandidatkinje su obvezni dostaviti program rada ustanove u narednom četverogodišnjem mandatu.
 
IV. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
V. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“.
 
VI. Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar kulture Republike Hrvatske na vrijeme od 4 (četiri) godine.
 
VII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.