KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2163-56-01-22-3

Pazin, 25. veljače 2022.

 

            Na temelju suglasnosti Ministarstva kulture i medija KLASA: 112-01/22-01/0148, URBROJ: 532-02-01/1-22-02 od 15. veljače 2022. godine, a u skladu s čl. 22. Statuta Državnog arhiva u Pazinu (dalje: DAPA), KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2163-56-01-20-8 od 23. siječnja 2020. godine i čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 i 47/18), ravnateljica DAPA donosi

 

J A V N I     N A T J E Č A J

za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme

 

 

I. računovodstveni referent/ica (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odjelu za opće poslove.

 

II. Uvjeti:

  • SSS ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
  • položen ispit za djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva
  • znanje jednog stranog jezika te
  • temeljna informatička osposobljenost i vještine

 

III.  Uz prijavu  treba priložiti:

  • domovnicu (preslik)
  • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjereni preslik)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik)
  • vlastoručno potpisana izjava o poznavanju jednog stranog jezika
  • vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (original)
  • životopis.

 

IV. Na temelju čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

V. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

VI. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/18, 84/21: dalje Zakon) pozivaju se osobe iz članka 102. st 1.-3. Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

VII. Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit za djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva, uz obvezu polaganje ispita sukladno Pravilniku o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19).

VIII. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene biti će pozvani na intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

IX. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke navedene u Javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

X. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin s naznakom «Natječaj za radno mjesto računovodstveni referent/ica».

XI. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Državni arhiv u Pazinu