KLASA: 112-01/22-01/12
URBROJ: 2163-56-01-22-2
Pazin, 27. prosinca 2022.

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), čl. 41. i 42. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18, 89/19, 114/22) te čl. 24. st. 3. Statuta Državnog arhiva u Pazinu (pročišćeni tekst) KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2163-56-01-22-13 od 1. lipnja 2022. godine Upravno vijeće DAPA donosi

 

JAVNI NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Pazinu

 

1. Uvjeti su:
– završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
– najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja,
– položen stručni ispit iz arhivske struke,
– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

Ravnateljem može se imenovati i osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi državni arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.

2. Na temelju čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj, 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

3. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

4. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje// Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. toga Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

5. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

6. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

7. Osobni podaci kandidata dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, „Narodne novine“ br. 42/18).

8. Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Arhiva u svrhu odabira kandidata za imenovanje na mjesto ravnatelja, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Arhiva.

9. Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na 4 (četiri) godine na temelju predloženog Programa rada.

10. Uz prijavu kandidati/kandidatkinje moraju priložiti:
– životopis
– prijedlog programa rada Državnog arhiva u Pazinu u narednom četverogodišnjem razdoblju
– diploma (izvornik ili ovjerena preslika)
– domovnica (preslika ili e-zapis iz knjige državljana)
– dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili preslik ugovora o radu i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

11. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

12. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvarati“.

13. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

14. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Dr. sc. Elvis Orbanić

 

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Narodne novine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8349633.html