Čitaonica DAPA otvorena je svakog radnog dana:

  • Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak od 8:00 do 14:00
  • Srijeda od 8:00 do 18:00
  • Čitaonica ne radi vikendom ni državnim blagdanima
 

Korisnici mogu arhivsko gradivo i knjižničnu građu koristiti samo u čitaonici Državnog arhiva u Pazinu (dalje: DAPA).

  • Ukoliko nas ne možete osobno posjetiti u našoj čitaonici, obratite nam se pismenim putem (Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin), telefonom (052/624-077 – centrala, 052/616-214 – čitaonica), faxom (052/624-472), e-mailom (dapa@dapa.hr) ili preko kontakt forme na ovim web stranicama.
  • DAPA ne istražuje arhivsko gradivo za korisnike, ali odgovorit ćemo na molbe čije rješavanje ne zahtjeva, odnosno ne oduzima previše vremena djelatnicima DAPA
  • Savjetujemo: najavite nam svoj dolazak, kako bismo utvrdili čuva li DAPA dokumente koji su Vam potrebni
  • Prilikom ulaska u zgradu DAPA, korisnik je dužan prijaviti se dežurnom djelatniku u Prijemnom uredu DAPA.
  • Uvjeti i način korištenja arhivskoga gradiva utvrđeni su Zakonom o arhivskome gradivu i arhivima (NN 61/18), Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999), te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu
  • Pravo na korištenje arhivskoga gradiva imaju svi korisnici pod jednakim uvjetima
  • Na korištenje se daje ono arhivsko gradivo na koje se ne primjenjuju odredbe vezane za ograničenje dostupnosti arhivskog gradiva

Pod korištenjem arhivskog gradiva smatra se uporaba obavijesnih pomagala o arhivskome gradivu i arhivskog gradiva. U korištenje spada pregled gradiva, prepisivanje, objavljivanje, izlaganje, izrada preslika, posudba i izdavanje preslika. Arhivsko se gradivo daje na korištenje u službene svrhe, za znanstveno istraživanje, u publicističke svrhe, za potrebe nastave, za izložbe i objavljivanje, radi ostvarivanja ili zaštite osobnih prava i u druge opravdane svrhe.