Voditelj: Maja Milovan, viši arhivist

Kontakt: maja.milovan@dapa.hr


Odjel za informacijsko-dokumentacijske poslove s Knjižnicom, popularnog naziva INDOK, ustrojbena je jedinica Državnog arhiva u Pazinu (dalje: DAPA) koja skrbi za dokumentaciju čiji sadržaj svjedoči o povijesti stručnih arhivističkih poslova DAPA u njegovih više od 50 godina postojanja, ali i za dokumentaciju vezanu uz suradnju s drugim ustanovama te za one sadržaje koji se odnose na povijest izlaganja i korištenja arhivskog gradiva.

Pri Odjelu za dokumentacijsko-informacijske poslove, pored stručne knjižnice, djeluje i čitaonica – mjesto na kojem se korisnici arhiva, odnosno istraživači raznih područja, susreću s predmetima svojih istraživanja. Reorganizacijom poslova u DAPA 2010. godine, unutar Odjela za dokumentacijsko-informacijske poslove djeluje i Odsjek za informatičku podršku.

U Odjelu se, u sklopu dosjea fondova, čuva Zbirka obavijesnih pomagala izrađenih u DAPA, ali i onih obavijesnih pomagala preuzetih zajedno s fondovima istarske provenijencije iz današnjeg Državnog arhiva u Rijeci. Zbirka predstavlja reprezentativni izvor za povijest fondova od preuzimanja u arhiv, povijest stručnih poslova obrade arhivskog gradiva, ali i za povijest razvoja struke te povijest primjene arhivističkih načela u svakodnevnom radu arhiva.

Sva dokumentacija koja u DAPA nastaje kao rezultat arhivističke obrade i sređivanja arhivskih fondova i zbirki, korištenja arhivskog gradiva te drugih stručnih arhivističkih poslova, svakodnevno se u Odjelu za informacijsko-dokumentacijske poslove prikuplja, evidentira i dodatno obrađuje. Također, Odjel obrađuje, evidentira, pohranjuje i dostavlja u rad obavijesna pomagala fondova i zbirki. Osim primarnog evidentiranja i dokumentiranja stručnih poslova vezanih uz arhivsko gradivo o kojem skrbi DAPA, u zadaće Odjela spada i prikupljanje i obrada podataka o objavljivanju ili korištenju arhivskog gradiva. Obradom informacija nastoje se osigurati preduvjeti za dokumentacijsku i stručnu podršku pri svim potencijalnim oblicima suradnje s drugim ustanovama na projektima koji pridonose popularizaciji arhivske djelatnosti.

 

U svakodnevne poslove Odjela spada i rad s korisnicima Čitaonice, a koji se odnosi na:

  • prijem i registraciju korisnika arhivskog gradiva
  • informiranje, savjetovanje i stručnu pomoć korisnicima arhivskog gradiva
  • zaprimanje, obradu i prosljeđivanje na daljnju obradu zahtjeva za korištenje, izdavanje informacija ili izradu preslika arhivskog gradiva
  • pregled arhivskog gradiva prije i poslije korištenja
  • dostavu arhivskog gradiva korisnicima i otpremanje istog u spremište

 

Odjel za informacijsko-dokumentacijske poslove s Knjižnicom, u suradnji s ostalim Odjelima i Odsjecima DAPA, prema potrebi sudjeluje u stručnoj, kulturnoj, prosvjetnoj, promidžbenoj i znanstvenoj djelatnosti DAPA.