KLASA: 406-01/22-01/03
URBROJ: 2163-56-01-22-5
Pazin, 13. travnja 2022.

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 120/16 dalje: ZJN) i čl. 4. Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 400-02/17-02/01, URBROJ: 2163-56-01-17-1 od 15. lipnja 2017. godine naručitelj – Državni arhiv u Pazinu zastupan po ravnateljici Mireli Mrak Kliman donosi

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Evidencijski broj nabave: E-JN 03/22

Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, Pazin, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave za demontažu, izradu i ugradnju prozora i grilja, te vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU

Naručitelj: DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
MB: 3089240
OIB: 55059300119
Adresa: Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin
Telefon/telefax: 052 624 077 / 052 624 472
Internet adresa: www.dapa.hr
e-mail: dapa@dapa.hr
Evidencijski broj nabave: E-JN 3/22
Vrsta postupka nabave: jednostavna nabava

2. OPIS PREDMETA NABAVE

• Predmet nabave: Stolarski radovi (demontaža, izrada i ugradnja prozora i grilja)

CPV: 45421000

• Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kn bez PDV-a

• Tehničke specifikacije predmeta nabave:
1. Demontaža, izrada i ugradnja prozora i grilja na zgradi Državnog arhiva u Pazinu, Vladimira Nazora 3, Pazin – 6 komada
2. Dimenzije prozora i grilja 2150×1170 mm – 6 komada
3. Prozori profila 68×80 mm – 6 komada
4. Materijal smreka – I. klasa – 6 komada
5. Lakirano u boju RAL – 6 komada
6. Staklo 4/16/4 Low-e + Argon – 6 komada
7. Štok prozora ima na vrhu zaobljeno cca. 6 cm – 6 komada
8. Izrada i ugradnja drvenih klupica – 6 komada
9. Krpanje, obrada i farbanje špaleta – 6 komada
10. Zbrinjavanje otpada (stare stolarije) – 6 komada
11. Jamstvo za radove – 2 godine
12. Jamstvo za materijal – 2 godine

3. NAČIN DOSTAVE PONUDE

• Sadržaj ponude
Ponuda mora sadržavati:
1. Popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik (Prilog 1)
2. Popunjen, potpisan i ovjeren Ponudbeni list (Prilog 2)

• Detaljno opisanu proceduru (način i rokovi) u slučaju reklamacije na obavljenu uslugu
• Ponuditelj dostavlja svoju ponudu u roku za dostavu ponude isključivo elektroničkim putem na e-poštu: dapa@dapa.hr
• Rok za dostavu ponude: 28. travnja 2022. do 12,00 sati

4. UVJETI NABAVE

• Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o demontaži, izradi i ugradnji prozora i grilja na zgradi Državnog arhiva u Pazinu, Vladimira Nazora 3, Pazin
• Rok isporuke robe: Isporučitelj se obvezuje demontirati, izraditi i ugraditi prozore i grilje na zgradi Državnog arhiva u Pazinu, Vladimira Nazora 3, Pazin u roku 90 (devedeset) dana od dana potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi
• Rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj se obvezuje fakturirati isporuku po ugovorenim cijenama, a plaćanje se vrši u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja računa

• Kriterij za odabir ponude:
1. Najniža cijena
2. U slučaju da dvije ili više ponuda nude istu cijenu, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije

5. OSTALO

1. Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

• Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive tijekom perioda važenja ponude. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
• Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
• Ponuditelj je dužan navesti cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om.
• Ponuda se izrađuje bez posebne naknade.

2. Jezik i pismo ponude

• Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3. Ostale obavijesti

• Upite o predmetu nabave slati isključivo putem e-maila: dapa@dapa.hr
• Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
• Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obaveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditelju.