REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU

KLASA: 406-04/24-01/02
URBROJ: 2163-56-02-24-4
Pazin, 28 ožujka 2024.

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 120/16 dalje: ZJN) i čl. 4. Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 400-01/23-01/02, URBROJ: 2163-56-01-23-1 od 10. ožujka 2023. godine naručitelj – Državni arhiv u Pazinu
zastupan po ravnateljici Mireli Mrak Kliman donosi

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE
Evidencijski broj nabave: E-JN 1/24

Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, Pazin, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave za adaptaciju izložbene dvorane.

1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU
Naručitelj: DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
MB: 3089240
OIB: 55059300119
Adresa: Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin
Telefon/telefax: 052 624 077 / 052 624 472
Internet adresa: www.dapa.hr
e-mail: dapa@dapa.hr
Evidencijski broj nabave: E-JN 1/24
Vrsta postupka nabave: jednostavna nabava

2. OPIS PREDMETA NABAVE
• Predmet nabave: Adaptacija izložbene dvorane (završni građevinski radovi) na lokaciji Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin
Predmet nabave detaljno je opisan u Troškovniku PRILOGU 1. ove Dokumentacije o nabavi
• Cpv oznaka i naziv: CPV: 4500000 – Završni građevinski radovi
• Procijenjena vrijednost nabave: 34.500,00 eura bez PDV-a
• Tehničke specifikacije predmeta nabave: Tehničke specifikacije predmeta nabave određene su u Troškovniku u PRILOGU 1.
Ponuditelji su dužni detaljno proučiti Troškovnik i upoznati se sa svim zahtjevima iz istog te sukladno navedenom izraditi i dostaviti svoju ponudu.
Svi zainteresirani ponuditelji mogu za potrebe ispunjavanja Troškovnika obići prostore za adaptaciju svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 052 624 077.

3. NAČIN DOSTAVE PONUDE
• Sadržaj ponude
Ponuda mora sadržavati:
1. Popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik (Prilog 1)
2. Popunjen, potpisan i ovjeren Ponudbeni list (Prilog 2)
• Detaljno opisanu proceduru (način i rokovi) u slučaju reklamacije na obavljenu uslugu
• Ponuditelj dostavlja svoju ponudu u roku za dostavu ponude isključivo elektroničkim putem na e-poštu: dapa@dapa.hr
• Rok za dostavu ponude: 11. travnja 2024. do 12,00 sati

4. UVJETI NABAVE
• Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o adaptaciji izložbene dvorane u zgradi Državnog arhiva u Pazinu, Vladimira Nazora 3, Pazin.
• Rok završetka radova: Isporučitelj se obvezuje obaviti adaptaciju izložbe dvorane u zgradi Državnog arhiva u Pazinu, Vladimira Nazora 3, Pazin u roku 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi.
• Rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj se obvezuje fakturirati isporuku po ugovorenim cijenama, a plaćanje se vrši u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja e-računa.
• Odredbe o elektroničkom računu
Naručitelj je obvezan sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), račune zaprimati isključivo u obliku elektroničkih računa, odnosno e-računa.
Stoga je potrebno da ponuditelji izdane račune šalju putem svog odabranog informacijskog posrednika u obliku e-računa, jer iste poslane e-mailom ili u papirnatom obliku naručitelj neće moći zaprimati, niti vršiti plaćanja istih.
Jedini računi koje će naručitelj moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi, a poslani putem izabranog informacijskog posrednika.

Avansno plaćanje
Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja od strane odabranog ponuditelja.
• Kriterij za odabir ponude:
1. Najniža cijena
2. U slučaju da dvije ili više ponuda nude istu cijenu, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije
• Završetak postupka javne nabave: Postupak javne nabave završava izvršnošću odluke o odabiru ili poništenju.
• Sklapanje i izvršavanje ugovora o javnoj nabavi Ugovorne strane sklopiti će ugovor o javnoj nabavi u pisanom obliku u roku od 15 (petnaest) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

5. OSTALO
1. Način određivanja cijene ponude, valuta ponude
• Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive tijekom perioda važenja ponude.
Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima.
• Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
• Ponuditelj je dužan navesti cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV- om.
• Ponuda se izrađuje bez posebne naknade.
2. Jezik i pismo ponude
• Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
3. Ostale obavijesti
• Upite o predmetu nabave slati isključivo putem e-maila: dapa@dapa.hr
• Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
• Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku,
odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obaveza ili naknada bilo koje
vrste prema ponuditelju.

 

Prilog 1. Troškovnik

Prilog 2. Ponudbeni list