U gornjem lijevom kutu obrasca upisati podatke: ime i prezime podnositelja zahtjeva, adresu, broj telefona (kućni i mobitel), adresu elektroničke pošte, te datum ispunjavanja zamolbe. Nakon ispunjavanja podataka o podnositelju zahtjeva, zaokružiti broj ispred dokumenta čiji se preslik traži. Nakon toga upisati podatke o osobi čiji se dokumenti traže: ime i prezime, datum i mjesto rođenja te ime i prezime roditelja (oba). Poželjno je unijeti što više podataka kako bi se kod traženja moglo sa sigurnošću utvrditi da se radi o traženoj osobi.

 

 • Dokumentacija za dvojno državljanstvo
  • Državni arhiv u Pazinu (dalje: DAPA) izdaje dokumente koji dokazuju da je određena osoba za vrijeme talijanske uprave živjela na ovom prostoru i imala talijansko državljanstvo (osobni listovi/anagrafi, obiteljski listovi, kopije iz školskih imenika ili neki drugi dokument) iz kojeg je vidljivo da je u tom razdoblju živjela u Istri. Za izdavanje preslika osobnog lista/anagrafa treba navesti prebivalište ukoliko je drukčije od mjesta rođenja. DAPA ne izdaje potvrde o prebivalištu.

 

 • Za izdavanje preslika građevinske/uporabne/lokacijske dozvole ili projekta/elaborata zgrade
  • navesti ime tadašnjeg vlasnika ili investitora, godina izgradnje, katastarska čestica i katastarska općina, iz koje je godine dokument i tko ga je izdao.

 

 • Za izdavanje preslika oporuka ili rješenja o nasljeđivanju
  • navesti koji je bilježnik i sud nadležan.

 

 • Dokumentacija za radni staž, podaci o plaći, M4 i M8, radnja knjižica
  • navesti poslodavca (ustanova, poduzeće) gdje je ostvaren radni staž, vremensko razdoblje, godina napuštanja radne organizacije (za radnu knjižicu).

 

 • Za izdavanje preslika iz školskih imenika
  • navesti ime, prezime i mjesto (za grad Pulu navesti i naziv škole).

 

 • Dokumentacija za povrat konfiscirane ili nacionalizirane imovine
  • navesti ime vlasnika, broj zemljišno knjižnog uloška, tko je donio odluku o konfiskaciji (nacionalizaciji), broj rješenja, godina konfiskacije (nacionalizacije).

 

 • Dokumentacija za eksproprijaciju
  • navesti ime vlasnika, godine eksproprijacije, tko je donio odluku o eksproprijaciji.