KLASA: 112-01/18-01/02

URBROJ: 2163-56-01-18-3

Pazin, 9. ožujka 2018.

 

Na temelju članka 18. Statuta Državnog arhiva u Pazinu (dalje DAPA), klasa: 012-03/08-01/01, urbroj: 2163-56-09-01-04 od 20. studenog, a u skladu s čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) raspisuje se

 

N A T J E Č A J

 

I. Za prijem namještenika u radni odnos na radno mjesto:

1. diplomirani knjižničar (M/Ž) -1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme

 

II. Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja u roku od 3 godine od dana zapošljavanja

– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara

– znanje jednog stranog jezika te

– temeljna informatička osposobljenost i vještine.

 

III. Uz prijavu  treba priložiti:

– domovnicu (preslika)

– dokaz o stručnoj spremi (preslika)

– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

– vlastoručno potpisana izjava o poznavanju jednog stranog jezika

– vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (original)

– životopis.

 

IV. Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, uz obvezu polaganje ispita sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci.

 

V. Popis kandidata koji su ispunili formalne uvjete bit će objavljen na internetskim stranicama DAPA (www.dapa.hr). Za kandidate koji su ispunili formalne uvjete izvršit će se provjera psihofizičkih sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri psihofizičkih sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

 

VI. Vrijeme obavljanja provjere psihofizičkih sposobnosti kandidata koji su ispunili formalne uvjete objavit će se na oglasnoj ploči DAPA i internetskim stranicama DAPA (www.dapa.hr) najkasnije pet (5) dana prije održavanja provjere.

 

VII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

VIII. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin s naznakom «Natječaj za radno mjesto diplomirani knjižničar».

 

IX. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.