Na temelju čl. 18. Statuta Državnog arhiva u Pazinu te Odluci o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2019. godinu Ministarstva kulture (KLASA: 130-01/18-01/0002, URBROJ: 532-02-02-01/2-19-07 od 17. lipnja 2019.), ravnateljica Državnog arhiva u Pazinu raspisuje
 

J A V N I   P O Z I V
za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva”

 

1. konzervator-restaurator (na papiru) – pripravnik (m/ž) – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme
 
Uvjeti:

 • visoka stručna sprema (završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – restauratorskog, kemijskog, biokemijskog ili grafičkog smjera  
 • znanje jednog stranog jezika
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
 • posjedovanje potrebnih manualnih sposobnosti i vještina
   
  Kandidat/kandidatkinja treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Mjerama aktivne politike zapošljavanje – nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja  obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture, prijavljena u evidenciju nezaposlenih. Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:

 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis
 • domovnicu (preslik)
 • dokaz o stručnoj spremi (ovjereni preslik)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba (ne stariju od 30 dana)
 • vlastoručno potpisana izjava o znanju jednog stranog jezika
 • vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu

 
Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Državni arhiv u Pazinu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom pozivu, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/171) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
 
Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor ili testiranje. Kandidat koji ne pristupi razgovoru ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. DAPA pridržava pravo poništenja javnog poziva, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Pazinu. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se Državnom arhivu u Pazinu, na adresu: Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin s naznakom: „Javni poziv za prijem pripravnika“.
 
Za osobu koja bude odabrana Državni arhiv u Pazinu podnijet će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništvo.
S odabranim kandidatom sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno potpori za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva nakon ishođenja odobrenja od strane Hrvatskog zavoda za   zapošljavanje.