KLASA: 112-01/23-01/06
URBROJ: 2163-56-01-23-3
Pazin, 31. kolovoza 2023.

 

Na temelju čl. 22. Statuta Državnog arhiva u Pazinu (pročišćeni tekst) KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2163-56-01-22-13 od 1. lipnja 2022. godine godine te Plana prijema pripravnika u sektoru kulture za 2023. godinu, ravnateljica Državnog arhiva u Pazinu raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva”

 
1. konzervator/restaurator na papiru – pripravnik (m/ž) – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – restauratorskog, kemijskog, biokemijskog ili grafičkog smjera;
 • posjedovanje potrebnih manualnih sposobnosti i vještina (na papiru);
 • znanje jednog stranog jezika te
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine.

Kandidat/kandidatkinja treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Mjerama aktivne politike zapošljavanje – nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja  obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture, prijavljena u evidenciju nezaposlenih. Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:

 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice ili uvjerenja o državljanstvu (domovnica)
 • presliku dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba (ne stariju od 30 dana)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika
 • vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na osobnom računalu

Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.

Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom pozivu, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.

Sa kandidatima/kandidatkinjama koji su ispunili formalne uvjete obavit će se razgovor o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem. Kandidat/kandidatkinja koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj. DAPA pridržava pravo poništenja javnog poziva, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata/kandidatkinju, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Pazinu. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se isključivo na e-mail adresu: dapa@dapa.hr s naznakom: „Javni poziv za radno mjesto konzervator-restaurator – pripravnik“.

Za osobu koja bude odabrana Državni arhiv u Pazinu podnijet će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništvo.
S odabranim kandidatom/kandidatkinjom sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno potpori za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva nakon ishođenja odobrenja od strane Hrvatskog zavoda za   zapošljavanje.
Podnošenjem prijave na javni poziv, kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni da DAPA kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka javnog poziva sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Objavljeno: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=136099764