Godine 2000. Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv u Pazinu pokrenuli su Projekt skeniranja arhivskog gradiva za hrvatski dio Istre iz fonda Catasto Franceschino, tzv. Franciskanski katastar (1818-1840) koji se nalazi u Državnom arhivu u Trstu. Mape i pripadajući elaborati nastali su prvom sustavnom katastarskom izmjerom zemalja Habsburške Monarhije u okviru koje se nalazilo i Austrijsko Primorje u čijem je sastavu bila Istra.

Više vidi u: Mirela Slukan Altić: KATASTAR ISTRE (1817-1960) Inventar, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2001.

Istraživanjem arhivskog gradiva katastra za područje Republike Hrvatske koje je Hrvatski državni arhiv obavio tijekom 1998. godine, utvrđeno je da se najveći dio katastarskog gradiva za područje Istre nastalo u periodu od 1818. do 1840. godine nalazi u Državnom arhivu u Trstu (Archivio di Stato di Trieste). To je gradivo tzv. Franciskanskog katastra nastalo prvom sustavnom katastarskom izmjerom zemalja Habsburške Monarhije u okviru koje se nalazilo i Austrijsko primorje koje je obuhvaćao i dio današnjeg hrvatskog teritorija – Istru. Izmjerom je nastala obilna dokumentacija najviše državne vrijednosti, a u svrhu njenog pohranjivanja, odmah po izmjeri, u svakoj su zemlji osnivani specijalni arhivi za pohranu katastara (nazivani arhivi mapa). Za područje Austrijskog primorja arhiv je osnovan 21. veljače 1824. godine sa sjedištem u Trstu.

Temeljem Ugovora o miru između FNRJ i Italije od 10. veljače 1947. (čl. 1. priloga XIV), te Uredbe o ratifikaciji sporazuma između FNRJ i Italije (čl. 2. i 6) Republika Italija se obvezala da će u najkraćem mogućem roku vratiti svo arhivsko gradivo koje se odnosi na hrvatski državni teritorij, a koje ima državno-pravnu, kulturnu ili povijesnu vrijednost. Kako je arhivsko gradivo katastra, gradivo najveće državne vrijednosti, posebno je navedeno u popisu gradiva koje podliježe Ugovoru, te je Italija bila dužna spomenuto gradivo vratiti Republici Hrvatskoj. Godine 1954. iz Trsta je vraćen dio kartografskog materijala koji je pridružen Arhivu mapa za Dalmaciju s kojim danas čini Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju koji je pohranjen u obliku depozita u Državnom arhivu u Splitu. Međutim, najveći dio istarskog katastra još uvijek se nalazi u Trstu.

Elaborati sadrže: Opis granica katastarske općine (Descrizione confini), Upisnik čestica objekata i zemljišta (Protocolli particelle fondi ed edifici con fogli intercalari), Abecedni popis posjednika (Elenco alfabetico dei proprietari dei fondi ed edifici), Ekonomski opis općine (Operati d’estimo), te Reklamacije građana i odgovori na reklamacije (Reclami). Nakon uvida u fond Catasto Franceschino, izvršili smo popisivanje ukupnog katastarskog gradiva nastalog u periodu između 1818. i 1840. godine koje se odnosi na hrvatski teritorij.

Dio navedenog gradiva u digitalnom obliku možete dobiti na korištenje u Čitaonici DAPA, a cjelokupno gradivo možete pregledati on-line na službenim mrežnim stranicama Državnog arhiva u Trstu klikom na donju poveznicu.

  

Dostupni digitalni preslici na internetskim stranicama Državnog arhiva u Trstu (Archivio di Stato di Trieste)