Na temelju suglasnosti Ministarstva kulture KLASA: 112-01/21-01/0698, URBROJ: 532-02-01/1-21-02 od 10. prosinca 2021. godine, a u skladu s čl. 22. Statuta Državnog arhiva u Pazinu (dalje: DAPA), KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2163-56-01-20-8 od 23. siječnja 2020. godine i čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 i 47/18), ravnateljica DAPA donosi

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme

I. arhivist (M/Ž) -1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme u Odjelu za sređivanje i obradu arhivskog gradiva do 1945.

II. Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja  je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja  na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17 ) – humanističkog ili društvenog smjera;
 • jedna godina radnog iskustva u struci;
 • položen stručni ispit za zvanje arhivist;
 • znanje jednog stranog jezika te
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine.

III. Uz prijavu  treba priložiti:

 • domovnicu (preslik)
 • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjereni preslik)
 • dokaz o radnoj sposobnosti (preslik radne knjižice ili elektronički zapis o radnom stažu koji izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik)
 • vlastoručno potpisana izjava o poznavanju jednog stranog jezika
 • vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (original)
 • životopis.

IV. Na temelju čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

V. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

VI. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/18, 84/21: dalje Zakon) pozivaju se osobe iz članka 102. st 1.-3. Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

VII. Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke, uz obvezu polaganje ispita sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 104/19).

VIII. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene biti će pozvani na intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

IX. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke navedene u Javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

X. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin s naznakom «Natječaj za radno mjesto arhivist».

XI. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Objavljeno: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8328348.html