Nalazite se ovdje: Početna > Za korisnike > Dostupnost arhivskog gradiva

Dostupnost arhivskog gradiva

 

  1. Javno arhivsko gradivo, odnosno gradivo nastalo djelovanjem i radom tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća, javnih bilježnika i drugih osoba koje obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, u pravilu je dostupno 30 godina nakon nastanka, a može biti dostupno i prije isteka navedenoga roka, ako je od nastanka namijenjeno javnosti ili ako je to stvaratelj izrijekom naveo u ispravi o predaji gradiva arhivu.

 

  1. Javno arhivsko gradivo koje sadrži podatke što se odnose na obranu, međunarodne odnose, gospodarske probitke države i na poslove nacionalne sigurnosti, a čijim bi objavljivanjem nastupile štetne posljedice za nacionalnu sigurnost ili nacionalni interes Republike Hrvatske, dostupno je po isteku 50 godina od njegova nastanka, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

 

  1. Osobni podaci (matice, liječnička dokumentacija, osobni dosjei, sudski, porezni, financijski dosjei i sl.) u javnom arhivskom gradivu dostupni su za korištenje 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatak odnosi ili 10 godina od smrti osobe na koju se osobni podatak odnosi, pri čemu se rokom dostupnosti smatra onaj rok koji prvi istekne. Ako datum rođenja i datum smrti osobe nisu poznati, osobni podaci u javnom arhivskom gradivu dostupni su za korištenje 70 godina od nastanka gradiva.

 

  1. Arhivsko gradivo mogu koristiti bez ograničenja stvaratelji čijom je djelatnošću i radom nastalo, u svrhe radi kojih je nastalo, odnosno kojima je služilo.

 

  1. Na privatno arhivsko gradivo, odnosno ono gradivo koje je nastalo djelovanjem privatnih pravnih i fizičkih osoba, osim ukoliko nije nastalo obavljanjem javnih ovlasti ili u obavljanju javne službe, a kada se nalazi u državnom vlasništvu, primjenjuje se isti rok dostupnosti kao za javno arhivsko gradivo, odnosno 30 godina od nastanka.

 

  1. Iznimno, rokovi dostupnosti gradiva i uvjeti korištenja gradiva mogu biti definirani drugačije, a na temelju posebnih uvjeta koje je odredio stvaratelj prilikom primopredaje gradiva arhivu.

 

  1. Ukoliko znanstveni razlozi zahtjevaju korištenje arhivskog gradiva prije isteka previđenoga roka, ravnatelj Državnog arhiva u Pazinu može, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog arhivskog vijeća, odnosno njegova povjerenstva za davanje mišljenja o prijevremenoj dostupnosti arhivskog gradiva, odobriti korištenje arhivskog gradiva sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradiva i arhivima iako se nisu stekli prethodno navedeni uvjeti.

 

 

Razlozi privremene nedostupnosti gradiva:

  1. Gradivo je oštećeno te bi ga korištenje moglo dodatno ugroziti
  1. Nad gradivom se trenutno provode stručni postupci vezani uz obradu, sređivanje, restauraciju ili izradu sigurnosnih i zaštitnih kopija
  1. Gradivo je posuđeno drugom korisniku čitaonice ili je posuđeno te se nalazi izvan Državnog arhiva u Pazinu