Nalazite se ovdje: Početna > O nama > Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Državnom arhivu u Pazinu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

 

Službenik za informiranje Državnog arhiva u Pazinu: Patricija Žužić (Odlukapdf button)

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

 1. pisanim putem na adresu: Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin
 2. elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 3. na broj fax-a: 052/624-472
 4. donijeti osobno u Državni arhiv u Pazinu radnim danom od 8:00 do 14:00 sati

 

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

 1.  Zahtjev za pristup informacijama (doc_button .doc, 27 kB)
 2.  Zahtjev za dopunu/ispravak informacija (doc_button .doc, 34 kB)
 3.  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (doc_button .doc, 28 kB)

 

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 1.  naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 2.  podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 3.  ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
 4.  tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

 

Napomena: Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona. Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Državni arhiv u Pazinu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

 

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je javno dostupan i omogućuje korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija trajan pristup službenim dokumentima, pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama, radi informiranja i ponovne uporabe. (Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske).

 

Dokumenti:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu /212 kB, .pdf/

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu /212 kB, .csv/

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu /212 kB/

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu /702 kB/