Izdavač:Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino

Suizdavač: Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Filozofski fakultet

ISBN: 978-953-8060-05-2

Godina izdavanja: 2019.